Integritetspolicy

  Scalexgp är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

  1. Hur vi skyddar din integritet

  Scalex är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Vänligen läs vår Integritetspolicy noggrant innan du besöker eller använder någon av Scalexs webbplatser (”Webbplatsen”). Webbplatsen är endast tillgänglig för dig om du accepterar (utan ändring) alla de villkor som anges nedan (”Användarvillkoren”).

  Dessa Användarvillkor innehåller information om dina juridiska rättigheter och begränsningar av dessa rättigheter, samt ett avsnitt om lagval och jurisdiktion i händelse av en tvist. Genom att gå in på eller använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa Användarvillkor (eller framtida uppdaterade versioner av dessa Användarvillkor) kan du nekas åtkomst till Webbplatsen och/eller dess funktioner.

  1.1 Behandling av personuppgifter

  När du besöker någon av Scalexs webbplatser kan Scalexgp (”Scalex”, ”vi”, ”oss”) komma att samla in och behandla personuppgifter (”Personuppgifter”) om dig.

  På Scalexgp hanterar vi dina personuppgifter med omsorg och i enlighet med den nya EU-lagstiftningen ”General Data Protection Regulation”, GDPR. Denna lagstiftning ställer nya och högre krav på hur vi skyddar din personliga integritet och ersätter även personuppgiftslagen (PUL).

  Om du vill ha mer information om detta, vänligen kontakta Scalexgp på info@scalexgp.se

  1.2 Personuppgifter

  Scalexgp är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

  Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver vilka Personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas.

  I denna Integritetspolicy innefattar begreppet ”behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter, inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, generering, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

  ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avser dataskyddslagstiftning och andra bestämmelser som följer av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och, från och med den 25 maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”).

  ”Personuppgifter” avser all information som rör en identifierbar eller identifierad fysisk person.