Tillbaka till bloggen
  Insikter
  30/08/2022

  En CFO på deltid ett bra steg för lönsam tillväxt

  Dela:

  🇬🇧 In english further down the page

  I tidigare bloggar och webinar har vi pratat om ägarnas och styrelsens roll och funktion hos en Scale Up. Nu har turen kommit på en avgörande roll i ledningsteamet. En nyckelfunktion för en Scale Up. Vi pratar om den erfarne och strategiske ekonomichefen, eller CFO:n (Chief Executive Officer) som är en nyckel för företag som vill ta nästa steg. Inte minst det läge vi befinner oss idag med extremt hög osäkerhet när det gäller att förutse framtiden.

  Vi träffar väldig många Vd:ar som vittnar om att de önskar bättre styrning, kontroll och prognoser framåt. De vittnar om tidsbrist och svårigheter om att hinna fokusera på det framåtriktade arbetet. Ledningskraften finns inte riktigt där och man famlar efter lösningar. Företaget har kanske inte uppnått den storlek att kan kan ha en komplett ledningsgrupp med alla C-level roller tillsatta på heltid (Marknadschef, Försäljningschef, HR-chef, CFO mm).

  Hur hitta och attrahera ett fullblodsproffs som gjort resan tidigare till våra viktiga roller i ledningsgruppen? Var börja och hur komma igång att bygga kapacitet i ledningen att ta bolaget till nästa nivå och att säkerställa att det finns bra underlag att hantera både affärsmöjligheter samtidigt som risker identifieras i god tid.

  Jag brukar rekommendera att börja titta på CFO-rollen. Dels för att det är en otroligt viktig funktion. Men även för att det är en roll som är enkel att fasa in och går utmärkt att komma igång med en deltidsresurs på uppdragsbasis. Det är ett sätta att få in verklig toppkompetens som snabbt gör skillnad. 

  Hur kan en “Scale Up CFO” göra så att ni får bättre kontroll och mera tid att fokusera på tillväxt?

  Låt oss börja titta på behovsbilden. Ett snabbväxande företag, eller Scale Up, är ett företag med ambitiösa ägare som tagit ett medvetet beslut att inleda en tillväxtresa. Det finns en beprövad eller nästan beprövad affärsmodell på plats och målet är att snabbt växa och nya marknadsandelar. För de flesta kostar det att växa och tillväxtresan behöver finansieras med rörelsen, egna- eller externa medel. 

  När företaget växer blir det fundamentalt viktigt för ledningen att ha järnkoll på likviditet, kassaflöde och kapitalbindning. Att ha förmåga att arbeta framåtriktat med prognoser som bygger på olika scenarios och på förhand kunna bedöma hur dessa påverkar kassa, lönsamhet, tillväxt och kapitalbehov. Ledningen behöver ha kapacitet att svara på frågor som hur klarar din affärsmodell olika situationer? Hur kan vi justera och förändra affärsmodellen för att öka tillväxttakten eller lönsamheten? Vilka är våra viktigaste nyckeltal för att styra mot målen? För de som väljer att växa med riskkapital finns förväntningar att investerade medel skall leda till ökat värde på företaget.

  När bolaget växer ökar komplexitet och det krävs i större utsträckning framförhållning att hantera olika processer. Det gäller t. ex. kommunikation och rapportering till ägare, styrelse och ledningsgrupp för att de olika nivåerna i företaget skall fungera effektivt tillsammans.  Hjärnkraft och energi behöver fokuseras på framåtriktad verksamhet, strategi och affärsutveckling och inte på att reda ut och försöka förstå historiska siffror. 

  En “Scale Up CFO” inte en traditionell ekonom

  Alla företag har ekonomer som är duktiga på att hantera bokföring, reskontra och betalningar. Det vi pratar om här är något annat. Här handlar det om en kompetens att aktivt ta ett grepp om den framåtriktade ekonomiska planeringen och styrningen av företaget. Att sätta upp processer för ekonomisk rapportering. Att definiera nyckeltal, göra analyser, scenarios, skapa modeller för värdeskapande, och stödja vid kommunikation med finansiärer och investerare.

  Ett ett bra samspel mellan CEO och CFO skapar synergieffekter i hela företaget och är en nyckel till att ge företaget ledningskraft att växa. CFO ger ledningen ekonomiska underlag att fatta kvalificerade beslut. En kvalificerad CFO avlastar CEO att fokusera på att leda expansion och tillväxt. Professionella underlag gör att styrelsen kan fungera på sin högsta förmåga.

  En deltids “Scale Up CFO” ett sätt att skapa stabilitet och komma till nästa nivå

  Många CEO:s och ägare jag pratar med säger att de behöver bättre kvalitet på företagets ekonomiska rapportering och prognoser. Men de tror inte att de har budget för en heltids CFO, att de har behovet av en heltid eller att de kan attrahera ett riktigt vass och kvalificerad person med rätt erfarenhet till deras mindre företag.

  Glädjande nog  så finns det ett stort antal riktiga “supertalanger” till CFO tillgängliga att nå genom hyra in dessa på deltid istället för att anställa. Det är personer med starka CV:s och “track record” som helt enkelt har tröttnat på storföretagen och tycker att det intressant, omväxlande och stimulerande att komma in i en central roll och verkligen kunna bidra med sin kompetens och erfarenhet i ett mindre tillväxtföretag.

  Våga prova, du kommer inte att ångra dig. Vill du veta mera om hur det går till att komma igång med en inhyrd CFO hos er? Tveka inte att höra av dig så delar vi gärna med oss av erfarenheter från företag vi sett med framgång valt den vägen för att skapa mera kapacitet att genomföra sin tillväxtresa.

  Hälsningar Magnus Burvall

  🇬🇧 A part-time CFO a good step for profitable growth

  In previous blogs and webinars, we have talked about the role and function of the owners and the board in a Scale Up. Now its time to tank about a decisive role in the management team. We are talking about the experienced and strategic financial manager, or the CFO (Chief Executive Officer) who is a key for companies that want to take the next step. Not least the situation we find ourselves in today with extremely high uncertainty when it comes to predicting the future.

  We meet a great many CEOs who testify that they want better governance, control and forecasts going forward. They testify to difficulties in having time to focus on the forward-looking work.  The company may not have reached the size where it can have a complete management team with all C-level roles appointed full-time (Marketing Manager, Sales Manager, HR Manager, CFO, etc.).

  Where to start and how to get started to build capacity in management to take the company to the next level and to ensure that there is a good basis for managing both business opportunities while identifying risks in good time.

  I usually recommend starting to look at the CFO role. Partly because it is an incredibly important function. But also because it is a role that is easy to phase in and is excellent for getting started with a part-time resource on an assignment basis. It is an approach to bring in real top competence that quickly makes a difference.

  How can a “Scale Up CFO” do so that you get better control?

  Let’s start looking at the needs. A fast-growing company, or Scale Up, is a company with ambitious owners who have made a conscious decision to embark on a growth journey. There is a proven or almost proven business model in place and the goal is to rapidly grow and gain new market shares. For most, it costs money to grow and the growth journey needs to be financed with the movement, own or external funds.

  As the company grows, it becomes fundamentally important for the management to have a firm grip on liquidity, cash flow and capital. To have the ability to work forward-looking with forecasts based on different scenarios and to be able to assess in advance how these affect cash, profitability, growth and capital needs. Management needs to have the capacity to answer questions such as how does your business model cope with different situations? How can we adjust and change the business model to increase growth rate or profitability? What are our most important key figures to steer towards the goals? For those who choose to grow with risk capital, there is an expectation that invested funds will lead to increased value of the company.

  As the company grows, complexity increases and more foresight is required to manage various processes. This applies, for example, to communication and reporting to the owner, board and management team so that the different levels of the company work effectively together. Brainpower and energy need to be focused on forward-looking operations, strategy and business development and not on sorting out and trying to understand historical figures.

  A “Scale Up CFO” not a traditional economist

  All companies have accountants who are good at handling accounting, ledgers and payments. What we are talking about here is something else. Here it is about a competence to actively take a hold of the forward-looking financial planning and management of the company. To set up processes for financial reporting. To define key figures, make analyses, scenarios, create models for value creation, and support communication with financiers and investors.

  A good interaction between CEO and CFO creates synergy effects throughout the company and is a key to giving the company management power to grow. The CFO provides management with the financial data to make qualified decisions. A qualified CFO relieves the CEO to focus on leading expansion and growth.

  A part-time “Scale Up CFO” a way to create stability free up time for growth

  Many CEOs and owners I talk to say they need better quality of financial reporting and forecasting. But they don’t think they have the budget for a full-time CFO, that they have the need for a full-time one, or that they can attract a really qualified person with the right experience to their smaller business.

  Happily, there is a large pool of real CFO “super talent” available to reach by hiring them on a part-time basis instead of hiring. These are people with strong “track records” who are simply tired of the big companies and find it interesting, varied and stimulating to enter a central role and really be able to contribute with their skills and experience in a smaller growth company.

  Dare to try, you won’t regret it.

  Best regards

  Magnus Burvall